GDPR

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů

OBEX Klíče Praha s.r.o.HARTIGOVA 2496/223, 130 00 Praha 3-Žižkov, Česká Republika

II. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Rozsah zpracování osobních údajů
I. Pokud si u nás např. objednáte zboží či služby, potřebujeme od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu). Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom vám zboží správně doručit. Dále pro účely prodeje zboží či služeb potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy, a kopii obchodních podmínek a reklamačního řádu.
II. Při objednání zboží či služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy (např. při vyplnění vašeho telefonního čísla vám můžeme zaslat informaci o doručení zboží, atd). Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.
III. Poté, co vám bude zboží doručeno, vám může být doručena e-mailová zpráva s žádostí o ohodnocení zakoupeného zboží. Pokud nám napíšete zprávu, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.
IV. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete
I. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
II. Pokud u nás zakoupíte zboží vy, ale nechcete jej vyzvednout či reklamovat, můžete ve svém uživatelském profilu vymezit pověřené osoby, které jsou za vás oprávněné zboží vyzvednout či reklamovat. Tím nám poskytnete i jejich osobní údaje.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky
I. Při návštěvě našeho internetového obchodu (naší webové stránky) o vás můžeme shromažďovat určité informace (např. IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém počítači, operačním systému či nastavení vašeho jazyka.
II. Dále také můžeme zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách (např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží jste si zobrazili.
III. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymní a proto je ani my sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli (konkrétní osobě).

Cookies
I. Automaticky zpracováváme i cookies.
II. Cookies je malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky a využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.
III. Dokážeme tak odlišit (nikoliv identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookies jsou důležité, bez nich by bylo procházení webu mnohem složitější.

III. PROČ SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:
I. Nákup zboží a služeb - zde zpracováváme vaše osobní údaje z důvodu řádně vybavit, odeslat a doručit vámi objednané zboží (vaši objednávku). Pokud by nastali jakékoli problémy, díky těmto údajům (vašim osobním údajům) víme, na koho se můžeme obrátit.
II. Péče o vás (o zákazníky) – pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem či problémem, musíme k jeho zodpovězení (vyřešení) zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být vaše osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci)
III. Uživatelský účet – díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada uživatelských funkcí (pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoli měnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

IV. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME NA TĚCHTO PRÁVNÍCH PODKLADECH

Plnění a uzavíraní smluv
I. Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu (ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit).
II. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží (popř. abychom vám řádně poskytli zakoupené služby).

V. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM SUBJEKTŮM

Vaše osobní údaje předáváme třetím subjektům v těchto případech:
I. Doručení zboží – pokud bychom nepředali vámi zvolenému dopravci údaje (mimo jiné kam a komu konkrétně má zboží doručit), dopravce by nebyl nikdy schopen vám doručit objednané zboží. Tyto údaje budou dopravci předány podle toho, jak jste je vyplnili v objednávce (jedná se o vaše jméno a příjmení, doručovací adresa, tel. číslo, na které vás může dopravce kontaktovat) a pokud nebylo zboží uhrazeno předem tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn je zpracovávat pouze pro účely doručení zboží a poté vaše osobní údaje bezodkladně smazat.
II. Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner – pokud si u nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vyřídí (jedná se o vaše jméno a příjmení, doručovací adresa, tel. číslo, na které vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí uhradit). Tento smluvní partner musí poté uvedené osobní údaje předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám nebyl dopravce schopen zboží doručit. Jak smluvní partner (který pro nás skladuje zboží), tak i dopravce jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme povinni tyto vaše osobní údaje použít pouze pro účely skladování či doručení zboží a poté vaše osobní údaje bezodkladně smazat.
III. Platební karty – naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaje o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

VI. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

I. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a vámi.
II. V případě zpracování vašich osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
III. Dále upozorňujeme, že tyto vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb (resp. Pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi a vámi či z obecně závazných právních předpisů), musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
IV. Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

VII. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů a proto vám sdělujeme, že vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, byly zavedeny přiměřená opatření a to technického a organizačního řádu.
II. Pravidelně kontrolujeme zabezpečení vašich osobních údajů a toto zabezpečení průběžně zdokonalujeme.

VIII. JAKÉ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a také máte právo kdykoli tyto osobní údaje opravit či doplnit.
II. Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, právo vznést námitku nebo či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informováni o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také na právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme.
III. Úprava a doplnění – své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Zde můžete tyto informace upravovat.

IX. PŘÍSTUP

V souladu se čl. 12 GDPR nás můžete požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů. Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:
I. Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
II. Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
III. Kdo, kromě vás, jsou příjemci vašich osobních údajů
IV. Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy.
V. Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
VI. Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás.

X. VÝMAZ

I. Můžete žádat o to, abychom vaše údaje vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat – např. faktury či dobropisy).
II. Pokud budeme vaše osobní údaje potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud evidujeme vámi neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).
III. Upozorňujeme vás, že stěžejní údaje a informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli (viz kapitola Předávání osobních údajů třetím subjektům).
Právo na výmaz máte právo v těchto případech (s výjimkou případů výše uvedených):
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány;
b) odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
c) vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů;
d) osobní údaje jsou zpracovány protiprávně;
e) povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis;
f) jedná se o osobní údaje osob mladších 16 let.
Své právo můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených na našich internetových stránkách v sekci „Kontakty“.

XI. VZNESENÍ NÁMITKY

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí kontaktů uvedených na našich internetových stránkách v sekci „Kontakty“.

XII. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Pokud
a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo
b) vaše osobní údaje jsou zpracovány protiprávně, nebo
c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste
d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

XIII. PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost „Úřadu pro ochranu osobních údajů“. Budeme však rádi, pokud budete nějaké pochybnosti v souvislosti s evidováním vašich osobních údajů řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených na našich internetových stránkách v sekci „Kontakty“.

Tyto „Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí“ jsou platné a účinné od 12.2.2021, přičemž jsou k dispozici elektronicky na internetové adrese www.lockshop.cz